เกี่ยวกับเรา

ในปี 2566 บริษัทฯ

ได้มีการทบทวนแล้วเห็นว่า วิสัยทัศน์และพันธกิจ ของบริษัท ยังมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทชั้นนำที่มุ่งมั่นผลิตและจำหน่ายเหล็กที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับได้มาตรฐานสากลโดยดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยจรรยาบรรณและสำนึกความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียสภาพแวดล้อม ชุมชน สังคม และประเทศ.

พันธกิจ

เป็นบริษัทผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายเหล็ก 1 มุ่งมั่นผลิตเหล็กที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการและประโยชน์สูงสุดของลูกค้า 2. พัฒนาบุคลากรขององค์กรให้เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และ ศักยภาพพร้อม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตของบริษัทในอนาคต 3. ประกอบธุรกิจด้วยความมีจรรยาบรรณและสํานึกความ รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 4. ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับชุมชนและสังคมอย่าง เต็มกําลังความสามารถ

ข้อมูลบริษัท

ผลิตและจำหน่ายเหล็กแห่งยาว (Steel Billetให้แก่โรงรีดเหล็กภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำไปผลิตต่อด้วยการรีดเป็นผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว (Long Products) และใช้แทคโนโลยี หลอมเหล็กด้วยเตาหลอมเหล็กแบบเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้า (Electric Induction Furnace : EIF)

ทำไมต้องเป็นเรา

ในอุตส่าหกรรมผลิตเหล็กเราเป็นที่ยอมรับในท้องตลาดที่ผลิตเหล็กที่มีคุณภาพ

1

เทคโนโลยีที่ทันสมัย

เรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อผลิตเหล็กให้มีคุณภาพสูงสุด

2

มาตราฐาน มอก.

ผลิตภัณฑ์ของเราทุกตัวได้รับมาตราฐาน มอก. ทุกผลิตภัณฑ์

Our Business

ข่าวสารและกิจกรรมบริษัท

ข่าวสารอัพเดต

ช่องทางการติดต่อ